Nakon konferencije Dani primenjene psihologije, radovi predstavljani na konferenciji će biti objavljeni u celini. Radovi u celini bi trebalo da budu pripremljeni u skladu s ovim pravilima. Svi radovi će biti recenzirani, na osnovu čega će biti doneta odluka o publikovanju.

Dozvoljene forme radova su stručni, teorijski, pregledni i originalni naučni radovi koji nisu ranije objavljeni.

 

Prijava rada u celini

Radove treba dostaviti na adresu: ivana.pedovic@filfak.ni.ac.rs

 

Jezik

Radovi treba da budu napisani na dobrom engleskom jeziku.

 

Formatiranje teksta i dužina

Rad treba da bude predat u .doc formatu Microsoft Word programa ili njemu kompatibilnog programa, napisan latinicom, fontom Times New Roman, veličina slova 12, prored 1.5, format papira A4 sa marginama od 2.54 cm. Strane treba numerisati. Osnovni tekst rada (bez referenci i priloga)ne treba da prelazi 30.000 znakova sa razmacima. Rad treba da sadrži naslov i apstrakt sa ključnim rečima, kao i sekcije Uvod, Metod, Rezultati, Dikusija, Zaključak (opciono), Reference i Prilozi (opciono).

 

Prva strana

Prva strana treba da sadrži naslov rada, ime autora, akademski stepen, naučno zvanje, radno mesto, naziv institucije/univerziteta, poštanska adresa, e-mail adresa autora.

 

Apstrakt

Apstrakt treba da ima do 1.400 znakova sa razmacima. Rad može da sadrži i dodatni apstrakt na srpskom jeziku, koji treba da se nalazi na kraju rada, posle referenci. Apstrakt treba da sadrži značaj i kontekst problema, ciljeve istraživanja, podatke o uzorku i metodama, rezultate i zaključak). Kada se radi o teorijskom radu, sadržaj apstrakta bi trebalo prilagoditi sadržaju rada.

 

Ključne reči

Nakon apstrakta treba navesti do 5 ključnih reči.

 

Tabele

Svaka tabela treba da bude označena arapskim brojem (npr. Table 1) i nazivom koji objašnjava sadržaj dat u tabeli. Oznaku i naziv treba postaviti iznad tabele. Tabele treba da sadrže sve neophodne podatke, bez pozivanja na tekst. Tabele treba da budu integrativni deo teksta, tako što će biti pozicionirane na mestu koje je procenjeno kao najadekvatnije. Tabele treba da budu formatirane u Word-u i ne treba da sadrže linije ili druge elemente koji su inkorporirani kao zasebni objekti.

 

Grafici i slike

Grafici i slike treba da budu integrisani u tekst, obeleženi rednim brojevima (npr. Figure 1) i praćeni naslovom. Broj i naziv slike treba da stoje ispod, kao i neophodna objašnjenja i legende. Preporučuje se izbegavanje linija i senčanja ukoliko nisu neophodni. Grafici i slike moraju biti crno-beli.

 

Reference

Spisak referenci bi trebalo da bude prikazan sa proredom 1.5. Sve reference u spisku referenci, kao i u zagradama u tekstu, treba da budu poređane po abecednom redu. Imena autora treba da budu napisana na isti način u listi referenci i zagradama u tekstu rada. Kada se navodi veći broj referenci u zagradi, one treba da budu poređane abecednim redom (prema prvom autoru), umesto hronološki (npr. Krnjajić, 1996; Maksić, 1998; Ševkušić, 1997). Ukoliko referenca ima dva autora, u zagradi treba da budu navedena oba (npr. Pavlović & Schaeffer, 1995). Ako referenca ima više od dva autora, u tekstu, u zagradi, se prvi put navode svi autori (npr. Joksimović, Polovina i Spasojević, 1996), a svaki naredni put navodi se prezime samo prvog autora i skraćenica et al. (npr. Joksimović et al., 1996). Spisak referenci na kraju rada treba navesti u skladu s APA 7 stila za navođenje referenci (American Psychological Association) i uputstvima. Spisak treba da sadrži sve reference koje su navedene u tekstu. Reference koje nisu navedene u tekstu ne treba navoditi u spisku. Reference se raspoređuju po abecednom redu, prema prezimenu autora.

(a) Knjiga (monografija) treba da bude navedena na sledeći način: prezimena autora i inicijali, godina izdavanja u zagradi, naslov knjige (Italic) i izdavač: Bernard, W.H. (1972). Psychology of learning and teaching (4th ed.). McGraw-Hill Book Company. https://doi.org... or URL

(b) Poglavlje u knjizi treba da bude navedeno na sledeći način:
Frieder, B. (1977). Motivator: least developed of teacher roles. In H. F. Clarizio,  R. C. Craig & W. A. Mehrens, (Eds.). Contemporary issues in educational psychology (2nd ed., pp. 297-308). Allyn and Bacon, Inc. https://doi.org... or URL

(c) Naučni članak treba da bude naveden na sledeći način: prezimena autora i inicijali, godina izdavanja u zagradi, naslov članka, pun naziv časopisa (Italic), volumen (Italic) i strane:
Plomin, R. & Walker S. O. (2003). Annual review: Genetics and educational psychology. British Journal of Educational Psychology, 73, 3-15. https://doi.org... or URL

(d) Web dokument treba da bude naveden na sledeći način: prezimena autora i inicijali, godina u zagradi, naslov dokumenta (Italic) i adresa web sajta:
Degelman, D. (2000). APA Style Essentials. Retrieved from http://www.vanguard.edu/psychology/apa

Ukoliko se jedan autor navodi veći broj puta, reference treba da budu raspoređene prema godini publikovanja. Ukoliko postoji više radova istog autora, publikovanih iste godine, treba da budu obeleženi slovima a, b, c (1997a, 1997b). Ukoliko postoji više od jednog autora, referenca se navodi navođenjem prezimena prvog autora, ali sadrži i prezimena i inicijale svih autora.

Pozivanje na neobjavljene radove (apstrakte sa naučnih sastanaka, master radove, doktorske dosertacije i sl) treba izbegavati. Ukoliko je takva referenca neophodna, autor treba da navede sve podatke o njoj.

 

Fusnote i skraćenice

Fusnote i skraćenice treba izbegavati. Fusnote treba da sadrže samo dodatni tekst (komentar) koji bi opteretio osnovni tekst rada, a značajno doprinosi razumevanju prezentovanog sadržaja. Reference ne treba navoditi u fusnotama. Sve skraćenice korišćene u tekstu, tabelama i crtežima treba objasniti.

 

Internacionalni standardi

Sva merenja moraju biti u skladu sa međunarodnim standardima, zaokružena na praktičnu vrednost, gde god je to potrebno. Međunarodni standardi takođe moraju biti primenjeni na korišćenje statističkih indikatora.

 

Dozvola za citate

Autori su u obavezi da dobiju pismenu dozvolu za objavljivanje dugih citata (preko 350 karaktera), ilustracija i drugih delova nekog drugog rada ili publikacije. Prilikom citiranja, treba navesti prezime autora, godinu objavljivanja i stranice u zagradi.

 

Autorska prava

U svrhu zaštite od neovlašćenog reprodukovanja radova objavljenih u zborniku, Filozofski fakultet u Nišu zadržava autorsko pravo kao izdavač. Autori mogu koristiti svoj materijal kada to žele, bez traženja dozvole.

 

Recenziranje radova

Radovi će biti recenzirani od strane nezavisnih i anonimnih recenzenata. Urednici će odluku o publikovanju zasnivati na dobijenim recenzijama.