Prijava rezimea za predavanje ili prezentaciju

Prijava rezimea za plenarno predavanje, usmenu prezentaciju ili prezentaciju u stručnoj sesiji se može izvršiti korišćenjem elektronskog obrasca za prijavu. Obim rezimea treba da bude između 200 i 300 reči. Apstrakt treba da bude napisan na dobrom engleskom jeziku. Svi rezimei će biti recenzirani. Jedan autor može da učestvuje na konferenciji sa najviše tri rada, a samo jednom kao prvi autor. Prihvaćeni rezimei će biti objavljeni u knjizi rezimea.

Apstrakt treba da sadrži opisan značaj i kontekst problema, ciljeve, uzorak, metodologiju, rezultate i zaključke. U slučaju teorijskih radova, sadržaj apstrakta bi trebalo prilagoditi sadržaju rada. Apstrakt treba da sadrži i tri do pet ključnih reči.

Planirano je da sva usmena saopštenja traju 10-15 minuta.

 

Prijava simpozijuma

Voditelj prijavljuje simpozijum korišćenjem elektronskog obrasca za prijavu, navodeći naziv simpozijuma uz kratak opis (200 - 300 reči).

Saopštenja u okviru jednog simpozijuma prilažu se kroz obrazac u obliku DOC, DOCX (Microsoft Office Word), ODT (LibreOffice Open Document Text), PAGES (Apple iWork Pages), RTF, TXT ili PDF fajla. Svako saopštenje treba da sadrži: naslov rada, ime i prezime autora, zvanje, afilijaciju, tekst rada (200 - 300 reči), ključne reči.

Simpozijum može imati najmanje 4, a najviše 6 saopštenja.

Voditelj simpozijuma može, ali ne mora biti (ko)autor nekog od rada prijavljenih u okviru simpozijuma. Voditelj u dogovoru sa učesnicima simpozijuma organizuje sadržaj simpozijuma. Jedan učesnik može biti autor na najviše tri rada, od čega samo jednom kao prvi. Radovi mogu biti u koautorstvu ili samostalni.

 

Prijava okruglog stola

Voditelj prijavljuje okrugli sto korišćenjem elektronskog obrasca za prijavu navodeći naziv okruglog stola uz kratak opis (200 - 300 reči).

Učesnike okruglog stola prilikom prijave treba navesti kao koautore.

 

Prijava radionice

Prijava radionice vrši se korišćenjem elektronskog obrasca za prijavu uz navođenje naziva i opisa radionice (200 - 300 reči).

Uslov za radionicu je da se može realizovati onlajn, pa je neophodno naglasiti da li je za učešće na radionici potrebna prijava.

 

Prijava promocije knjige

Na konferenciji Dani primenjene psihologije može biti održana promocija knjige iz oblasti psihologije, objavljena u periodu od 1. januara 2021. godine do 1. jula 2022. godine.

Prijavu podnosi autor knjige korišćenjem zasebnog elektronskog obrasca za prijavu promocije knjige uz dostavljanje sledećih podataka:

  • ime/imena, prezime/na i afilijacija/e autora knjige
  • kontakt podaci autora: e mail i/ili broj telefona
  • imena, prezimena i afilijacije ostalih govornika na promociji
  • podaci o knjizi (naziv, godina izdanja, izdavač, ISBN)
  • kratak rezime knjige (do 500 reči)
  • izvodi iz recenzije svakoga od recenzenata uz imena recenzenata (do 300 reči po recenziji)

Pored autora, govornici na promociji mogu biti recenzenti knjige i specijalni gosti predloženi od strane autora.